Αρχική > Διαθεσιμότητες

Διαθεσιμότητες

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η επιχείρησή μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή λάθη.
Τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Η επιχείρηση, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και/ή την ποιότητα των δεδομένων αυτών και για τυχόν εκ παραδρομής, τυπογραφικά και λοιπά λάθη κατά την καταχώρηση αυτών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Για τις προδιαγραφές, τις ιδιότητες και τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων την ευθύνη φέρουν οι κατασκευάστριες/προμηθεύτριες εταιρείες, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της επιχείρησης. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα ίσως διαφέρουν από τα πραγματικά.

Η επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.
 
Ενδέχεται ο χρόνος παράδοσης του παραγγελθέντος - αγορασθέντος προϊόντος στον χρήστη (εγγεγραμμένο ή μη) - καταναλωτή να υπερβαίνει τον αρχικά αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, εξαιτίας πιθανής καθυστέρησης, οφειλομένης στην εκάστοτε προμηθεύτρια εταιρεία  ή  σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη αιτία, περιλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας (π.χ καιρικά φαινόμενα κλπ). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και οι χρήστες (εγγεγραμμένοι ή μη) θα ενημερώνονται σχετικά εγκαίρως, είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail. Ορισμένα προϊόντα της ιστοσελίδας, φέρουν την ένδειξη «προ-παραγγελία», η οποία υποδηλώνει ότι αυτά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες των προμηθευτών μας. Για την διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης των εν λόγω προϊόντων, θα λαμβάνετε άμεσα ενημέρωση από την επιχείρηση, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail.
 
Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν στον καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και οπωσδήποτε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης. Διαφορετικά, ο καταναλωτής πρέπει να ζητήσει από την επιχείρηση να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Παρερχομένης της εν λόγω προθεσμίας άπρακτης, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση και η επιχείρηση θα του επιστρέψει ό, τι έχει καταβάλλει. Ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει αμέσως την σύμβαση σε περίπτωση που η παράδοση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική και δεν έλαβε χώρα εγκαίρως, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν την σύναψη της σύμβασης, ή εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει την επιχείρηση, πριν από την σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.
 
Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, εξαιτίας ενδεχόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων τους από τις προμηθεύτριες εταιρείες της επιχείρησης. Η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε επιβεβαιώνεται κατά την διάρκεια επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι τελικά διαθέσιμο,  οι χρήστες (εγγεγραμμένοι ή μη) θα ενημερώνονται σχετικά από την επιχείρηση είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail.
 
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που τυχόν προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.
 
Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στις ιστοσελίδες αυτές.

 


Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος,  χρήστης (εγγεγραμμένος ή μη) ή  οποιοσδήποτε τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.