Αρχική > Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η ιστοσελίδα www.oikiadeco.gr (στο εξής, χάριν συντομίας, απλά «ιστοσελίδα») αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο οικιακών και λοιπών ειδών.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτής, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της, που περιλαμβάνονται εδώ και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στην χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ηαποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εκάστοτε όρων και προϋποθέσεων εκ μέρους σας.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας διατηρούν οι έχοντες πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση ανηλίκου, η χρήση απ’ αυτόν επιτρέπεται  μόνον με την ρητή συγκατάθεση του/των ενηλίκου/ων, που ασκούν την γονική μέριμνα και επιμέλειά του και ο/οι οποίος/οι είναι ο/οι αποκλειστικά υπεύθυνος/οι για την προστασία αυτού. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν χρήση από επισκέπτες/χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.
3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ως «επισκέπτης της ιστοσελίδας» ορίζεται οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο www.oikiadeco.gr, μη προβαίνοντας σε εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μη καταχωρώντας – μη αποστέλλοντας  οποιαδήποτε παραγγελία.
Ως «χρήστης της ιστοσελίδας» ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αφού δώσει τα ως κατωτέρω απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία, καταχωρήσει οποιαδήποτε παραγγελία – προβεί σε οποιαδήποτε αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), χωρίς, όμως, να έχει εγγραφεί σε αυτό, δηλαδή, χωρίς να έχει δημιουργήσει λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο www.oikiadeco.gr.
 
Ως «εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας» ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αφού δώσει τα ως κατωτέρω απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία, εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο www.oikiadeco.gr., δηλαδή δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα ελέγχου και τροποποίησης των προσωπικών τους στοιχείων δια της απλής διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα, καθώς επίσης, δημιουργίας λίστας αγαπημένων προϊόντων (wishlist). Επιπλέον, στους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας παρέχεται επιπλέον, η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα, τις τρέχουσες προσφορές κλπ του ηλεκτρονικού καταστήματος.  
Κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα  και κάθε φορά που αυτός επιθυμεί να βλέπει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο ή να πραγματοποιεί οποιαδήποτε παραγγελία - αγορά, καλείται να καταχωρεί το e-mail του και τον κωδικό χρήστη (password), τον οποίο αυτός έχει επιλέξει και τον οποίο ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.  Ο κωδικός αυτός αποτελεί την προσωπική του ασφάλεια και γι’ αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει να «πέσει»  σε χέρια οποιουδήποτε τρίτου, χωρίς την συναίνεσή του. Η φύλαξη και ορθή χρήση του εν λόγω κωδικού βαρύνει αποκλειστικά τον εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας, χωρίς η επιχείρηση να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση του από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.oikiadeco.gr έχει ως αντικείμενο το λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών (π.χ. ειδών κουζίνας, μπάνιου, ηλεκτρικών συσκευών, διακόσμησης)  και λοιπών ειδών, όπως για παράδειγμα ειδών αθλητικού εξοπλισμού κ.ά.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει την δυνατότητα να βλέπει τις φωτογραφίες των προϊόντων, να ενημερώνεται για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές αυτών και να λαμβάνει γνώση των εκάστοτε προσφορών.
Ο χρήστης (εγγεγραμμένος ή μη) της ιστοσελίδας έχει πέραν και πλέον των ως αμέσως ανωτέρω προαναφερθεισών δυνατοτήτων, την περαιτέρω δυνατότητα να προβαίνει σε ηλεκτρονικές παραγγελίες και αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσθέτοντας τα από αυτόν επιλεγέντα είδη στο καλάθι αγορών και ολοκληρώνοντας την απλή διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς, που προβλέπεται στην ιστοσελίδα.
5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης μεταβολής, τροποποίησης ή ανανέωσης των προϋποθέσεων και όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας - ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση, θέτοντας-αναρτώντας νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ αμέσως από την γνωστοποίησή τους στους επισκέπτες-χρήστες (εγγεγραμμένους ή μη). Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων χρήσης - προϋποθέσεων  αυτής, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Παρακαλείσθε να διαβάζετε τους όρους χρήσης – προϋποθέσεις της ιστοσελίδας κάθε φορά που προτίθεσθε να την χρησιμοποιήσετε.Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της παρουσίασης ή της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος κλπ.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΕΝΟΤΗΤΑ «Ο  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ») – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατά την εγγραφή οποιουδήποτε νέου χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα (η οποία, δεν αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας) ζητούνται και πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία εγγραφής:
- (*) Ονοματεπώνυμο (ή για νομικά πρόσωπα η Επωνυμία)
- (*) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)
- (*) Κωδικός χρήστη (Password)
- (*) Διεύθυνση
- (*) Περιοχή
- (*) Πόλη
- (*) Ταχυδρομικός κώδικας
- (*) Τηλέφωνο σταθερό
- Κινητό τηλέφωνο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη (*) δίπλα από κάθε πεδίο, υποδηλώνει ότι η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου είναι υποχρεωτική για την πραγματοποίηση της εγγραφής σας. Η συμπλήρωση του κινητού τηλεφώνου είναι προαιρετική, πλην όμως, συνιστάται να συμπληρώνετε το σχετικό πεδίο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Τα ως άνω στοιχεία (εκτός από τον κωδικό χρήστη) θα ζητηθούν και από τον μη εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία του (στοιχεία τιμολόγησης).  Σε περίπτωση που ο χρήστης της ιστοσελίδας επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την συναλλαγή, πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρηθούν πλέον των ως αμέσως ανωτέρω, τα εξής στοιχεία:
- Επωνυμία
- Επάγγελμα
- ΑΦΜ
- ΔΟΥ
Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την καταχώρηση - επεξεργασία της παραγγελίας του χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή μας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών των χρηστών.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται πάντοτε να καταχωρεί – παρέχει τα πλήρη, αληθή και ορθά προσωπικά του στοιχεία κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, καθώς επίσης, να ενημερώνει την επιχείρηση για οποιαδήποτε μεταβολή στα αρχικώς καταχωρηθέντα προσωπικά του στοιχεία (π.χ αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, δημιουργία νέας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ), έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πάντοτε στα αληθή τρέχοντα προσωπικά του στοιχεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα τον λογαριασμό του χρήστη. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που καταχωρηθούν λανθασμένα ή ανύπαρκτα στοιχεία από τον χρήστη.
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών (εγγεγραμμένων ή μη), αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή τους, την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ιδίως προκειμένου να παραδίδονται τα παραγγελθέντα - αγορασθέντα προϊόντα στην δηλωθείσα διεύθυνση, εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων (αποδείξεις, τιμολόγια), διατηρείται επικοινωνία (γραπτή  ή τηλεφωνική) με τους χρήστες, για την όσον το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, γίνεται ενημέρωση (κυρίως μέσω αποστολής newsletter) των εγγεγραμμένων χρηστών, εφόσον το επιθυμούν, σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές και τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος κλπ.
 
Η επιχείρηση επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων ή μη χρηστών της, μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσής τους και πάντοτε, όπως ορίζει ο νόμος. Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί, δεν διαδίδει, δεν παραχωρεί, δεν πουλάει, ούτε ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων ή μη χρηστών της σε τρίτους (άρθρο 10 ν. 2472/1997: απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων), εκτός αν τέτοιου είδους πληροφορίες ζητηθούν από Εισαγγελική/ Δικαστική/ Αστυνομική Αρχή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 παρ. 4 ν. 2472/1977).
 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου μας, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση, μη όντες προσβάσιμοι από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Η ΜΗ)
Οι επισκέπτες και  χρήστες (εγγεγραμμένοι ή μη) της ιστοσελίδας υποχρεούνται:
1.   Να χρησιμοποιούν με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την ιστοσελίδα. 2. Να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν βλάβη, ζημία ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Νομοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας)και3.  Να μην παραβιάζουν οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Περαιτέρω ο χρήστης (εγγεγραμμένος ή μη)  της ιστοσελίδας υποχρεούται να:
- Παρέχει τα αληθή, πλήρη και ορθά προσωπικά του στοιχεία κατά την διαδικασία της παραγγελίας ή/και της εγγραφής του. Ειδικότερα, ο εγγεγραμμένος χρήστης καλείται να ενημερώνει τα «Στοιχεία Λογαριασμού» του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η επιχείρηση, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της,  διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του εγγεγραμμένου χρήστη.
- Διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό χρήστη  του (password) στις υπηρεσίες του www.oikiadeco.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oikiadeco.gr, για οποιαδήποτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών.
- Επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
- Παρέχει ορθά και ακριβή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.
9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ιδίως τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι απεικονίσεις, τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα ονόματα, οι λογότυποι, οι ονομασίες των προϊόντων κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής Ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, διατίθεται δε στους χρήστες της (εγγεγραμμένους ή μη) αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης. Η  επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυποι που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Αποκτώντας πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλείσθε να έχετε υπόψιν ότι τυχόν παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να επιφέρει αστική ή/και ποινική ευθύνη του παραβάτη.
 
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (βλ. μεταξύ άλλων, ν.2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα), τις Οδηγίες  και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις που ρυθμίζουν τα του ηλεκτρονικού εμπορίου (βλ. μεταξύ άλλων Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τα σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (βλ. μεταξύ άλλων, Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, που αντικατέστησε τις Οδηγίες 97/7ΕΚ και 85/577/ΕΟΚ), όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου του παρόντος δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την επιχείρηση που απορρέει από τους παρόντες, δε καμία περίπτωση δεν συνιστά ούτε δύναται να νοηθεί ως παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.