Αρχική > Πληροφορίες Αποστολής και Επιστροφών

Πληροφορίες Αποστολής και Επιστροφών


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η επιχείρηση συνεργάζεται με την εταιρεία ACS courier & Γενική Ταχυδρομική. Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον χρήστη - καταναλωτή, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει η ένδειξη «Δωρεάν μεταφορικά», οπότε, για τα εν λόγω προϊόντα ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.
Η ελάχιστη χρέωση για έξοδα αποστολής ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) συν ένα ευρώ (1,00€) στην περίπτωση αντικαταβολής. Τα έξοδα αποστολής βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τον προορισμό παράδοσης της παραγγελίας (εντός ή εκτός περιφέρειας, χερσαίος ή νησιωτικός προορισμός, δυσπρόσιτη περιοχή κλπ) και το βάρος των προϊόντων και αυξάνονται ανάλογα. Για τα ακριβή έξοδα αποστολής της παραγγελίας, ο χρήστης ενημερώνεται κατά το στάδιο της παραγγελίας και σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση αυτής. Πιο συγκεκριμένα, κατά το στάδιο της συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων για την παραγγελία του/των προϊόντος/ων που ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει, και πάντως, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, στην ιστοσελίδα γίνεται αυτόματος υπολογισμός των εξόδων αποστολής, έτσι ώστε, ο χρήστης λαμβάνει έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση ως προς την εν λόγω χρέωση - επιβάρυνση. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη να παραδοθεί η παραγγελία του κατόπιν ραντεβού με τον υπάλληλο της εταιρείας courier υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση τεσσάρων ευρώ (4€) .
Την μεταφορά – αποστολή προϊόντων μεγάλου όγκου, αναλαμβάνει μεταφορική εταιρεία (πρακτορείο μεταφορών) της επιλογής του χρήστη – πελάτη, ο οποίος επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής.
9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  (δεν αφορά στις ειδικές παραγγελίες*/προσφορές)
 
                                      ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο χρήστης - καταναλωτής δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του, χωρίς καμία οικονομική του επιβάρυνση, αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει πίσω «back» και να αφαιρέσει τα προϊόντα από το καλάθι, πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση προϊόντος».
β) Εφόσον ναι μεν, η επιχείρηση έχει στείλει στον χρήστη e - mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας, πλην όμως, αυτή δεν έχει ακόμα αποσταλεί στον χρήστη. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, το ακριβές ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από τον χρήστη - καταναλωτή για την ακυρωθείσα παραγγελία, θα του επιστραφεί κατόπιν συνεννοήσεως με την επιχείρηση.
 
Επισημαίνεται ότι ο χρήστης – καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα ακύρωσης, όσον αφορά στις ειδικές παραγγελίες*.
 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
α) Προθεσμία
Ο χρήστης της ιστοσελίδας (εγγεγραμμένος ή μη) - καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση ή διευκρίνιση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που ο καταναλωτής απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον καταναλωτή, απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών.
Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά προϊόντα παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μία παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη που ο καταναλωτής απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον καταναλωτή απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.
Σε περίπτωση σύμβασης που αφορά στην προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη που ο καταναλωτής απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον καταναλωτή απέκτησε την φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.
Σε περίπτωση σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα,  η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη που ο καταναλωτής απέκτησε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από τον καταναλωτή απέκτησε την φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού.
β) Τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης
Προκειμένου να ασκήσει ο χρήστης της ιστοσελίδας (εγγεγραμμένος ή μη) - καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησής του, οφείλει εντός της ως άνω προθεσμίας, να ενημερώσει την εταιρία μας,(οδός Σουλίου αρ. 16, Πετρούπολη, ΤΚ 13232, τηλ. 211 8009962, info@oikiadeco.gr) για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να έχει ως εξής, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό [βλ. υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης του τμήματος Β’ του παραρτήματος του άρθρου 9: πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης της ΚΥΑ αριθ. Ζ1-891/30-08-2013 (ΦΕΚ 2144Β’/30-08-2013), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών]:
 «ΠΡΟΣ: oikiadeco.gr (οδός Σουλίου αρ. 16, ΤΚ 13232, τηλ. 211 8009962, info@oikiadeco.gr)
Δια της παρούσης μου, γνωστοποιώ ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση πώλησης του/των ακόλουθου/ων προϊόντος/ων: …………………………………., που παραγγέλθηκε/αν στις ……………….(αριθμός παραγγελίας ………) και παρελήφθη/σαν στις ………………
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση καταναλωτή,
ημερομηνία και υπογραφή
(εφόσον το έντυπο υπαναχώρησης κοινοποιηθεί εγγράφως)»
Για να τηρηθεί η ως άνω προθεσμία υπαναχώρησης, πρέπει η σχετική δήλωση να σταλεί, πριν από την λήξη της ως άνω προθεσμίας.
γ) Συνέπειες ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης
Σε περίπτωση υπαναχωρήσεως από την σύμβαση, η επιχείρηση θα επιστρέψει στον χρήστη – καταναλωτή τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων, όμως, των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται σε δική του επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος, από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η επιχείρηση προσφέρει), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί στην επιχείρηση η απόφαση περί υπαναχωρήσεως από την σύμβαση. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει από την επιχείρηση, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο χρήστης - καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό.
Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο χρήστης της ιστοσελίδας (εγγεγραμμένος ή μη) - καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα στην επιχείρηση, σε άριστη κατάσταση, δηλ. στην αρχική εργοστασιακή τους κατάσταση, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που έλαβε χώρα η δήλωση υπαναχώρησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι τηρήθηκε εάν τα προϊόντα επιστραφούν από τον καταναλωτή ΠΡΙΝ από την λήξη της ως άνω προθεσμίας.  
Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η άμεση δαπάνη - κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον καταναλωτή, η οποία, ευλόγως δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό μη απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσεως, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.  
Η επιχείρηση δικαιούται να καθυστερήσει στον χρήστη της ιστοσελίδας - καταναλωτή την επιστροφή χρημάτων, μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο χρήστης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω αυτά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.  
Επισημαίνεται ότι ο χρήστης – καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όσον αφορά στις  ειδικές παραγγελίες* / προσφορές.

* Ειδικές παραγγελίες: Ειδικές παραγγελίες θεωρούνται αυτές που κατασκευάζονται με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, ήτοι δηλαδή κατόπιν εξειδικευμένων-συγκεκριμένων απαιτήσεων-κριτηρίων του πελάτη. Για τις εν λόγω παραγγελίες, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης με αντικαταβολή, ούτε δικαίωμα ακύρωσης ή υπαναχώρησης.